Glas Fritten COE 85
Weergave
Baoli Frits Amber C.O.E. 85, BF024-51/B 200 gram
4.35 
€ 3.50
Baoli Frits Amber light C.O.E. 85, BF023-51/B 200 gram
4.35 
€ 3.50
Baoli Frits Champagne pink C.O.E. 85, BF074-51/B 200 gram
6.80 
€ 4.50
4.35 
€ 3.50
Baoli Frits Light gray C.O.E. 85, BF082-51/B 200 gram
4.35 
€ 3.50
Baoli Frits Light violet C.O.E. 85, BF0510-51/B 200 gram
4.35 
€ 3.50
Baoli Frits Pink C.O.E. 85, BF091-51/B 200 gram
€ 8.80
Baoli Frits Pink opal C.O.E. 85, BF911-51/B 200 gram
9.50 
€ 5.45
Baoli Frits Spring green C.O.E. 85, BF0414-51/B 200 gram
4.35 
€ 3.50